Hopp til hovedinnhold

Strategi for grønn vekst

Millum vedtok sommeren 2019 en konkret strategi for samfunnsansvar og bærekraft, med flere interne og eksterne prosjekter på gang. En av de interne er å analysere bedriften etter den grønne veksttrappen som BI Senter for Grønn vekst har utviklet. Denne er basert på ledende internasjonal praksis og teori, og er en strategisk modell for omstilling som enhver organisasjon kan ta i bruk for å høste fordelene med grønn vekst.

Av: Sofie Vatle 03.11.2020 09:37

iStock-682614580-gronnpc

I grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og søkelys på bærekraft ligger det muligheter som er viktige å ta tak i og som kan øke både lønnsomhet og konkurransekraft på sikt.

Hva er forskjell på grønn og grå vekst?

Perioden med grå vekst startet på 1900-tallet, hvor det var en veldig sterk sammenheng mellom økonomisk vekst i NOK og ressursforbruk målt i tonn. Når verdiskapningen i produksjonen gikk opp, ble det utvunnet og brukt mer mineraler, metaller, kull, olje, gass og biomasse. Nesten alt ble til avfall, kun noen få prosent ble til varige produkter hos forbrukerne. Dette kalles grå vekst, både fordi den nesten kun har vært drevet av grå-svart kull, men også fordi den gjør naturen «grå» av søppel, smog og annen forurensning.

Med grønn vekst klarer bedriftene å tjene mer med mindre sløsing av materialer. Man har en økning i den type økonomisk verdiskaping som gir lavere samlede miljøbelastninger. Ressursproduktivitet måles som endring i verdiskapning dividert på ressursbruk over tid. Dvs. at bedrifter skaper mer økonomisk vekst i NOK med mindre utslipp.

Hvordan komme i gang med det grønne skiftet?

Ved bruk av modellen (se illustrasjon nederst) sorteres mål og tiltak for bedriftens omstilling etter kompleksitet i omstillingen, på vertikal akse. Den horisontale aksen viser en bevegelse fra de ytre og utvendige tiltak til den indre kjernevirksomheten ved organisasjonen. Så som forretningsmodell og kjerneverdier. På hvert trinn finner du som bedrift nye muligheter som kan utnyttes, og som kan bli til svakheter og risiko hvis ikke bedriften tar tak i dem. 

Trinnene i grønn strategitrapp og Millums tiltak

Utvendig

De handlinger som foregår i bedriftens yttergrenser og utenfor den daglige driften, slik som deltakelse og samarbeid i handelskammer, næringsforum, miljøorganisasjoner, kvotekjøp, bransjeorganisasjoner, nabolag, velforeninger, idrettslag etc. Tipset er å se hva andre bedrifter gjør og lære av dem.
 
Millum er med i Matfloken med fokus på måltid, matsvinn og matproduksjon. Vi har også signert, og jobber med, grønnvaskingsplakaten som Skift Norge har arbeidet frem.

Husrengjøring 

Dette betyr at bedriften starter et endringsarbeid ved å gjøre forbedringer, om mulig, i bygningsmasse, lokaler, arbeidsplasser og eiendeler - ved å innføre f.eks. miljøledelsessystemer, minimere avfall ved reduksjon/gjenbruk/resirkulering, og energieffektivisering eller solpaneler på taket.

Millum pusset i 2018 opp sine lokaler for energi-effektivisering og bedre miljø for de ansatte. Fra 2019 utvidet vi vår kildesortering, bruker miljøsertifiserte vaskemidler og papir og har en strategi for reduksjon i antall utskrifter og fargebruk. Messemateriell har blitt produsert på svanemerket papir, men ble avviklet helt i 2020. Systemmessig jobbes det med stadig å tilpasse disse slik at Millums kunder kan ta bedre valg ved kjøp av varer i våre systemer. Dette ved blant annet å øke bruken av miljømerker på produkter. 


Grønt innkjøp 

Dette omfatter alt bedriften kan gjøre ved å ta i bruk sin innkjøpsmakt til å kjøpe mindre innsatsfaktorer, kjøpe bedre og mer langvarige produkter, samt bare kjøpe fra de mest bærekraftige leverandørene.

Millum samarbeider med Factlines for at leverandørene skal ha kontroll i sin verdikjede, slik som Millum må ha i sin. Factlines hjelper virksomheter med kartlegging og forbedringer i egen leverandørkjede. Alle leverandører som blir klassifisert av Factlines vil bli synlig i Millums innkjøpsløsninger på tvers av kjeder. Millum bruker derfor også Factlines til hjelp for å sikre at egen leverandørkjede er grønn. 


Drift

Drift handler om å legge om i mer bærekraftig retning hvordan man selv produserer og leverer produkter og tjenester helt frem til kundene. I tillegg er muligheter for resirkulering av hele eller deler av produkter man produserer, en viktig retning å gå. 

Millum har, som medlem av FN Global Compact, mål om å følge de 10 prinsippene i tillegg til bærekraftsmålene 8 og 12 samt 9 og 17


Produktportefølje

I dette trinnet faser man ut de gamle, miljøbelastende produktene, og erstatter dem med nye, renere, innovative og opp-sirkulerte produkter og tjenester. 

Millums misjon for bærekraft er at vi skal - gjennom videreutvikling av egen teknologi, samt gjennom partnerskap med dyktige aktører ved behov - gjøre våre kunder i stand til å nå sine bærekraftsmål innen fagområdet eHandel/eCommerce. I dette ligger at Millum ikke har en fysisk produktportefølje, men utvikler innkjøpsløsninger for storhusholdningsmarkedet. Vi utvikler i samarbeid med våre kunder bransjeorienterte digitale løsninger som effektiviserer prosesser, forenkler informasjonsflyt og øker handel gjennom våre løsninger.


Forretningsmodellen

Denne utgjør bedriftens «DNA», og definerer hvordan man skaper verdier
for sine kunder på mer bærekraftige og unike måter som gir sterkere konkurransefordeler.

Millum skal forbedre kundenes handels- og informasjonsopplevelser. Dette skal gjøres ved proaktivitet, utvikling og kunnskapsdeling tilpasset markedets ønsker, noe som innebærer at Millum skal innlemme bærekraft som egen grunnpilar i alle utviklingsteam.

Effekt 

– for å se resultatet av hva bedriften har gjennomført, og evt. retur til ett av trappetrinnene for å gjøre forbedringer. 

Millum jobber kontinuerlig med forbedringer av systemene, både selv og i samarbeid med kundene. Vi har gjennomført trinn 1 til 4, og vil kontinuerlig jobbe med de siste trinnene for å teste, lære, evaluere og korrigere. 

gronntrapp-nov20
Illustrasjon viser nivåer for en bærekraftig bedrift som trappetrinn.